หน้าหลัก      คำสั่ง / ประกาศ

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

      ♦ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2566
      ♦ คำสั่ง 586/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล พงษ์กลาง
      ♦ คำสั่ง 531/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ศศิวิมล คงเมือง
      ♦ คำสั่ง 526/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์อริย์ธัช อักษรทับ
      ♦ คำสั่ง 514/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ภควัต ไศละสูต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ
      ♦ คำสั่ง 486/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์อนันท์สรศักดิ์ แก้วของแก้ว และคณะ
      ♦ คำสั่ง 439/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศรัญญา ไชยวารีย์ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 413/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ปนัดดา เดชวงศ์ญา และคณะ
      ♦ คำสั่ง 360/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข และคณะ
      ♦ คำสั่ง 349/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ และนางสาวไอญาดา ปาร์ค
      ♦ คำสั่ง 348/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. Seyed Saber Alavi
      ♦ คำสั่ง 343/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ นางสาวธัญวรัชญ์ ตราทองคำ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 337/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. อาทิตยา กาวีอ้าย และคณะ
      ♦ คำสั่ง 286/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา และคณะ
      ♦ คำสั่ง 275/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทกานติ์ บุญยการ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 196/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์
      ♦ คำสั่ง 195/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวกาล สิรารุจานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ
      ♦ คำสั่ง 187/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล
      ♦ คำสั่ง 186/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุณี เกรียงชัยพร และว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน
      ♦ คำสั่ง 185/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย และอาจารย์ ดร. ชัยพร ปัญญา
      ♦ คำสั่ง 184/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. พิสมัย กิจเกื้อกูล และคณะ
      ♦ คำสั่ง 175/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์และคณะ
      ♦ คำสั่ง 174/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร.เบญญา เลิศสุวรรณและคณะ

 


คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565
  
      
♦ คำสั่ง 366/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์
      ♦ คำสั่ง 365/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์ และอาจารย์ชีวพร อินแสง
      ♦ คำสั่ง 351/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์
      ♦ คำสั่ง 294/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และคณะ
      ♦ คำสั่ง 280/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชเมือง และ อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
      ♦ คำสั่ง 279/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล และคณะ
      ♦ คำสั่ง 269/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ จองคำอาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่
      ♦ คำสั่ง 195/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวกาล สิรารุจานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ
      ♦ คำสั่ง 187/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล
      ♦ คำสั่ง 186/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สกุณี เกรียงชัยพร และว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน
      ♦ คำสั่ง 184/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. พิสมัย กิจเกื้อกูล และคณะ
      ♦ คำสั่ง 174/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. เบญญา เลิศสุวรรณ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 156/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ภญ. นิจพร วิระสันติ
      ♦ คำสั่ง 113/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม และ อาจารย์ ดร. พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์
      ♦ คำสั่ง 112/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ
      ♦ คำสั่ง 111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 110/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์จิรัฎฐ์ กาญจน์บุญเรือง และ รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ
      ♦ คำสั่ง 78/2565   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
      ♦ คำสั่ง 23/2565   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Shizhou Yang
      ♦ คำสั่ง 5/2565     แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ประภัสสร สมสถาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ


  


คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564
      ♦ คำสั่ง 348/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
      ♦ คำสั่ง 319/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 300/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง และคณะ
      ♦ คำสั่ง 250/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 246/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ Dr. Le Ngoc Bich Ly
      ♦ คำสั่ง 244/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช และคณะ
      ♦ คำสั่ง 243/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ
      ♦ คำสั่ง 235/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และคณะ
      ♦ คำสั่ง 208/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ และคณะ
      ♦ คำสั่ง 180/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม และคณะ
      ♦ คำสั่ง 151/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เนตรชนก คงช่วย และคณะ