หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       New!!! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้ารับฟังการนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

New!!! ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้ารับฟังการนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

News!!!  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้ารับฟังการนำเสนอ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

กำหนดการลงทะเบียน :   วันที่ 1 ต.ค. ถึง 25 ธ.ค. 2565
อัตราค่าลงทะเบียน:

ประเภทผู้สมัคร
 
อัตราค่าลงทะเบียน   
1 ตุลาคม2564 – 25 ธันวาคม 2565
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000บาท/บทความ
บทความภาษาอังกฤษ(English Language) 3,000บาท/บทความ
            
ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
เลขที่บัญชี 502-1-35428-0

 
การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยเป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อในกลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้
ก. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
ข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ค. สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
ง. สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มการบัญชี)
จ. สาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนการลงทะเบียน : ***
          7.1
ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์การสมัคร นี้ https://forms.office.com/r/5j2b8d58Sk   หรือผ่าน QR codeด้านล่างนี้


 
            7.2 ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  E-mail :symposium@payap.ac.thดังนี้
          - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
          - บทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF)
 

*** หมายเหตุ :
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อท่านลงทะเบียน  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ส่งหลักฐานการสมัครและบทความความวิจัยฉบับเต็ม
  และได้รับการตอบรับจากผู้ประสานงานกลางผ่านระบบ E-mail

- กรณีบทความวิจัยไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง / ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร / คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง
โทร.053-851478-86 ต่อ 7202 , 7204, 7205