หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

ช่วงเวลารับข้อเสนอ
19 มกราคม - 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
ข้อมูลด้านทุนวิจัย
- ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  หรือทางอีเมล chontida.t@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS          
- กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11657