หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม "Thailand Research Expo 2023" ครั้งที่ 18

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม "Thailand Research Expo 2023" ครั้งที่ 18

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม "Thailand Research Expo 2023" ครั้งที่ 18
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ครั้งที่ 18 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตราฐาน

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม  "Thailand Research Expo & Symposium 2023" ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
3.การวิจัยด้านการศึกษา
4.การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5.การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
6.การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1gbtnj24UYxuPwG-4Y1Ko48rn423LZi1G

ส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ : http://researchexpo.nrct.go.th 
(Click ที่ Link : Thailand Research Expo & Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim&fbclid=IwAR0s1dYHMUW02-9JKi_4NdPnwkvCaBhHOTQoQSwtJFgNVjXmzE1jUOXGQ-c

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515
โทรสาร 0 2579 0109
อีเมล symposium@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิรินทร เกี่ยวม่าน
                       นางสาวอภิญญา พิมพ์สำราญ