หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2567

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2567

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.สัญชาติไทย
2.อายุระหว่าง 30-55 ปี
3.สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
4.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย  71 คะแนนสำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตหรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS
5.ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ในกรณีที่สมัครสอบเพื่อขอรับทุนด้านการเงินหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพและการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ 
https://apply.iie.org/huberthhumphrey
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.fulbrightthai.org

กองการต่างประเทศ
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ
โทรศัพท์ 0 2610 5450 (จันทกานต์)
โทรสาร 0 2354 5700