หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้ดำเนินโครงการ "การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์" (Global Partnership RDI to Commercialization) โดยเป็นโครงการต่อยอดมากจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้สมัคร (Candidate) ในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2.ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยใน ใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, Biotechnology, Chemical engineering, Civil engineering, Computer science, Design engineering, Electrical and electronic engineering, ICT, Materials science, Mechanical engineering and Medical engineering อยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
3.มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
4.ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.nstda.or.th/home/services_post/global-partnership-rdi-to-commercialization/

ติดต่อสอบถาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81896, 81890 
โทรศัพท์มือถือ 0 84148 2828 (นพดร), 0 81817 2867 (ศุภกัญญา)
โทรสาร 0 2644 8110
E-mail: rdi2c@nstda.or.th