หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เฉพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน วช.มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2566

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและดาวโหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept Note) ที่แนบมาพร้อมนี้


ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทร 0 2561 2445 ต่อ 519,518, 517, 524
โทรสาร 0 2579 0109