หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       NEW!!! ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุม วิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุม วิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ด้วยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม บรรยายพิเศษ ใน Special Session ในหัวข้อ “Education Technology and Innovation”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าทางงานวิจัยในสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัย ต่างประเทศ 3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงาน IEEE Region 10 Technical Conference 2023 หรือ IEEE TENCON 2023
ลงทะเบียนได้ที่: 
https://www.tencon2023.org 
ข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR code:


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย เป็นผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 2318
E-mail : tencon2023@gmail.com