หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 research ( 2023-09-18 14:19:19)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน research ( 2023-09-14 12:02:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 research ( 2023-09-14 10:22:45)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานนาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ research ( 2023-09-01 09:04:51)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "Frontier area-based research for sustainable development" ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 research ( 2023-08-28 10:32:34)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการ "เครือข่ายการบริหารงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมและเครื่องสำอางร่วมกับผู้ประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ 2567 research ( 2023-08-22 13:21:10)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 research ( 2023-08-17 09:04:08)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2566 (International Conference on Biodiversity 2023: IBD2023) research ( 2023-08-16 10:05:34)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 research ( 2023-08-08 11:01:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 research ( 2023-08-08 10:15:53)