หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (แผนงานด้าน ATMPs รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ และพัฒนาผลิตยา) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 research ( 2024-06-10 09:41:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (แผนงานกลุ่มสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 research ( 2024-06-06 09:19:43)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมการอบรม : “Design Thinking และการจัดการความรู้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ LEGO SERIOUS PLAY” research ( 2024-06-05 10:43:12)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ประกาศศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ ประจำปีงบประมาณ 2567 research ( 2024-06-04 09:42:20)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย ทุนภายในภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม 2567 research ( 2024-05-31 07:29:25)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 (ผ่านระบบออนไลน์) research ( 2024-05-21 10:42:36)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย และผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 research ( 2024-05-21 08:52:56)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 research ( 2024-05-15 10:49:33)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ กรอบเวลาและกระบวนการขอรับทุนอุดหนุนฯ ปีการศึกษา 2567 research ( 2024-05-14 15:01:25)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF) research ( 2024-05-13 09:01:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024 - 2025 research ( 2024-05-02 14:01:18)