ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมเสวนา /ฟังการเสวนา เรื่อง “10ปี การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม: ประสบการณ์ตรงจาก 4มหาวิทยาลัยและสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”
research ( 2024-05-15 15:47:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568
research ( 2024-05-15 10:49:33)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ กรอบเวลาและกระบวนการขอรับทุนอุดหนุนฯ ปีการศึกษา 2567
research ( 2024-05-14 15:01:25)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF)
research ( 2024-05-13 09:01:16)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024 - 2025
research ( 2024-05-02 14:01:18)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม "การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีงบประมาณ 2567"
research ( 2024-05-02 11:46:59)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ประจำปีงบประมาณ 2568
research ( 2024-04-24 10:51:06)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568
research ( 2024-04-24 10:23:29)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบที่ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ
research ( 2024-04-10 10:41:08)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย ทุนภายในภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
research ( 2024-03-27 09:24:22)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตใจสำหรับนักศึกษา(ปัญหาจิตใจ: ประเมินได้ ช่วยเหลือทัน) รุ่นที่ 2”
research ( 2024-03-19 15:58:14)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567
research ( 2024-03-15 15:49:43)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14" (Proceedings 2024) (ฉบับเต็ม)
research ( 2024-03-15 11:41:44)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง