ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (ESTACON 2023) ในวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
research ( 2023-06-06 11:28:54)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
research ( 2023-06-06 10:35:29)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดโครงการประชุมวิชาการ "2nd The Intemnational Conference on Digital Govemment Technology and Innovation"
research ( 2023-06-06 09:03:01)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
research ( 2023-06-02 16:12:32)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีและนวัติกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
research ( 2023-06-02 15:02:38)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
research ( 2023-06-01 12:00:35)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุม วิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566
research ( 2023-05-19 15:34:35)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566
research ( 2023-05-19 15:07:12)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Global Partnership RDI to Commercialization)
research ( 2023-05-15 10:29:17)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัย โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
research ( 2023-05-08 15:49:20)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง